آیا شبکه های اجتماعی سیستم درمان را متحول می کنند؟

آیا شبکه های اجتماعی سیستم درمان را متحول می کنند؟
سلامت نیوز :بیمار روی تخت آی سی یو بیمارستان خوابیده است و پرستار با گوشی موبایلش از جواب رادیولوژی و ام آر  آی و سی تی اسکن عکس می گیرد و با تلگرام برای متخصص مربوطه می فرستد و منتظر می ماند تا تیک پیام ارسالی اش، دیده شود و پزشک دستوری برای درمان بیمار صادر کند؛ دستوری که بسته به کیفیت عکس ارسالی یا حتی سرعت و قطعی اینترنت می تواند در فرآیند درمان تغییر ایجاد کند. پرستار یا رزیدنت البته گاهی هم تصویر خود بیمار را برای پزشک متخصص ارسال می کنند تا پزشک از طریق عکس تلگرامی در جریان وضعیت جسمانی بیمار …

آیا شبکه های اجتماعی سیستم درمان را متحول می کنند؟

سلامت نیوز :بیمار روی تخت آی سی یو بیمارستان خوابیده است و پرستار با گوشی موبایلش از جواب رادیولوژی و ام آر  آی و سی تی اسکن عکس می گیرد و با تلگرام برای متخصص مربوطه می فرستد و منتظر می ماند تا تیک پیام ارسالی اش، دیده شود و پزشک دستوری برای درمان بیمار صادر کند؛ دستوری که بسته به کیفیت عکس ارسالی یا حتی سرعت و قطعی اینترنت می تواند در فرآیند درمان تغییر ایجاد کند. پرستار یا رزیدنت البته گاهی هم تصویر خود بیمار را برای پزشک متخصص ارسال می کنند تا پزشک از طریق عکس تلگرامی در جریان وضعیت جسمانی بیمار …
آیا شبکه های اجتماعی سیستم درمان را متحول می کنند؟

صبحانه