وزارت ارتباطات، فعالیت مردم بر روی تلگرام را موفقیت می داند؟

وزارت ارتباطات، فعالیت مردم بر روی تلگرام را موفقیت می داند؟
وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.

وزارت ارتباطات، فعالیت مردم بر روی تلگرام را موفقیت می داند؟

وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.
وزارت ارتباطات، فعالیت مردم بر روی تلگرام را موفقیت می داند؟

خرید بک لینک

اسکای نیوز

وزارت ارتباطات،فعالیت مردم بر روی تلگرام را موفقیت می داند؟

وزارت ارتباطات،فعالیت مردم بر روی تلگرام را موفقیت می داند؟
وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.

وزارت ارتباطات،فعالیت مردم بر روی تلگرام را موفقیت می داند؟

وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.
وزارت ارتباطات،فعالیت مردم بر روی تلگرام را موفقیت می داند؟

بک لینک رنک 4

بازی