شب زنده داری بازیکنان پرسپولیس در عمان!

شب زنده داری بازیکنان پرسپولیس در عمان!
وانانیوز-تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی یک هفته ای از روز پنجشنبه هفته قبل تهران را به مقصد عمان ترک کرده تا برای ادامه بازی های لیگ آماده شود.
این در حالی است که به نظر می رسد بر عملکرد و خواب بازیکنان در این سفر نظارتی نمی شود و مشخص نیست نقش محمود خوردبین به عنوان سرپرست پرسپولیس در این میان چیست.
بسیاری از بازیکنان پرسپولیس تا ساعت ۲ بامداد هنوز در اپلیکیشن هایی مانند تلگرام و اینستاگرام فعال هستند آن هم در حالی که باید ساعت ۱۰ در تمرینات نوبت صبح شرکت کنند.

شب زنده داری بازیکنان پرسپولیس در عمان!

وانانیوز-تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی یک هفته ای از روز پنجشنبه هفته قبل تهران را به مقصد عمان ترک کرده تا برای ادامه بازی های لیگ آماده شود.
این در حالی است که به نظر می رسد بر عملکرد و خواب بازیکنان در این سفر نظارتی نمی شود و مشخص نیست نقش محمود خوردبین به عنوان سرپرست پرسپولیس در این میان چیست.
بسیاری از بازیکنان پرسپولیس تا ساعت ۲ بامداد هنوز در اپلیکیشن هایی مانند تلگرام و اینستاگرام فعال هستند آن هم در حالی که باید ساعت ۱۰ در تمرینات نوبت صبح شرکت کنند.
شب زنده داری بازیکنان پرسپولیس در عمان!

سایت استخدامی

خبر فرهنگیان

شب زنده داری پرسپولیسی ها در عمان!

شب زنده داری پرسپولیسی ها در عمان!
مازندمجلس : تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی یک هفته ای از روز پنجشنبه هفته قبل تهران را به مقصد عمان ترک کرده تا برای ادامه بازی های لیگ آماده شود.
این در حالی است که به نظر می رسد بر عملکرد و خواب بازیکنان در این سفر نظارتی نمی شود و مشخص نیست نقس محمود خوردبین به عنوان سرپرست پرسپولیس در این میان چیست.
بسیاری از بازیکنان پرسپولیس تا ساعت ۲ بامداد هنوز در اپلیکیشن هایی مانند تلگرام و اینستاگرام فعال هستند آن هم در حالی که باید ساعت ۱۰ در تمرینات نوبت صبح شرکت کنند.

شب زنده داری پرسپولیسی ها در عمان!

مازندمجلس : تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی یک هفته ای از روز پنجشنبه هفته قبل تهران را به مقصد عمان ترک کرده تا برای ادامه بازی های لیگ آماده شود.
این در حالی است که به نظر می رسد بر عملکرد و خواب بازیکنان در این سفر نظارتی نمی شود و مشخص نیست نقس محمود خوردبین به عنوان سرپرست پرسپولیس در این میان چیست.
بسیاری از بازیکنان پرسپولیس تا ساعت ۲ بامداد هنوز در اپلیکیشن هایی مانند تلگرام و اینستاگرام فعال هستند آن هم در حالی که باید ساعت ۱۰ در تمرینات نوبت صبح شرکت کنند.
شب زنده داری پرسپولیسی ها در عمان!

اتوبیوگرافی

آگهی استخدام