مهندسی سیاسی و دارودسته نیویورکی ها

مهندسی سیاسی و دارودسته نیویورکی ها
حسن عباسی از مهندسی سیاسی و دارودسته نیویورکی ها سخن خواهد گفت.
به گزارش باشگاه اندیشه، بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران نشست «مهندسی سیاسی و دارو دسته نیویورکی ها» را برگزار می کند.
حسن عباسی در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
علاقه مندان برای شرکت در این نشست ساعت 10 تا 13 دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 به آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران مراجعه نمایند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

مهندسی سیاسی و دارودسته نیویورکی ها

حسن عباسی از مهندسی سیاسی و دارودسته نیویورکی ها سخن خواهد گفت.
به گزارش باشگاه اندیشه، بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران نشست «مهندسی سیاسی و دارو دسته نیویورکی ها» را برگزار می کند.
حسن عباسی در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
علاقه مندان برای شرکت در این نشست ساعت 10 تا 13 دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 به آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران مراجعه نمایند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
مهندسی سیاسی و دارودسته نیویورکی ها

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان