متن خوانی ارسطو

متن خوانی ارسطو
درس گفتارهای متن خوانی ارسطو برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، خانه اخلاق پژوهان جوان درس گفتاری را به متن خوانی ارسطو اختصاص می دهد.
این درس گفتار با حضور محسن جوادی برگزار می شود.
درس گفتار متن خوانی ارسطو روزهای شنبه ساعت 18:30 در خانه اخلاق پژوهان جوان تشکیل خواهد شد.
خانه اخلاق پژوهان جوان در قم، صفائیه، کوچه 25، فرعی اول، سمت چپ، پلاک 87 قرار دارد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

متن خوانی ارسطو

درس گفتارهای متن خوانی ارسطو برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، خانه اخلاق پژوهان جوان درس گفتاری را به متن خوانی ارسطو اختصاص می دهد.
این درس گفتار با حضور محسن جوادی برگزار می شود.
درس گفتار متن خوانی ارسطو روزهای شنبه ساعت 18:30 در خانه اخلاق پژوهان جوان تشکیل خواهد شد.
خانه اخلاق پژوهان جوان در قم، صفائیه، کوچه 25، فرعی اول، سمت چپ، پلاک 87 قرار دارد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
متن خوانی ارسطو

خرید بک لینک

car