توصیۀ شهید دهه هفتادی مدافع حرم به جوانان

توصیۀ شهید دهه هفتادی مدافع حرم به جوانان
ک شهید دهه هفتادی مدافع حرم در صفحۀ تلگرام ش جوانان را به یادگیری زبان عربی توصیه کرده است.
او در پیامی که از سوریه برای یکی از دوستانش در تلگرام ارسال کرده گفته برای برقراری ارتباط با جوانان سوری حتما نیاز به یادگیری زبان عربی هست، آنها ایرانی ها را دوست دارند اما برقراری ارتباط با آنها سخت است چون زبانشان عربی است.

توصیۀ شهید دهه هفتادی مدافع حرم به جوانان

ک شهید دهه هفتادی مدافع حرم در صفحۀ تلگرام ش جوانان را به یادگیری زبان عربی توصیه کرده است.
او در پیامی که از سوریه برای یکی از دوستانش در تلگرام ارسال کرده گفته برای برقراری ارتباط با جوانان سوری حتما نیاز به یادگیری زبان عربی هست، آنها ایرانی ها را دوست دارند اما برقراری ارتباط با آنها سخت است چون زبانشان عربی است.
توصیۀ شهید دهه هفتادی مدافع حرم به جوانان

دانلود فیلم جدید