ذائقه سازی به سبک زندگی غربی میان جوانان

کارشناس فضای مجازی گفت: هدف اصلی مقاومت در برابر فیلتر تلگرام از سوی برخی افراد شناخته شده، انگیزه های سیاسی، حزبی و جناحی است.

خرید بکلینک