کانال های تلگرامی اعتبار خبری ندارند / مردم خبرها را تنها از مطبوعات و سایت های خبری معتبر دنبال کنند

کانال های تلگرامی اعتبار خبری ندارند / مردم خبرها را تنها از مطبوعات و سایت های خبری معتبر دنبال کنند
مهدی ابوالحسنی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ورامین، ضمن انتقاد از برخی فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی مجازی گفت: فیلتر نشدن تلگرام و اینستاگرام به معنای رسمیت آنها نیست.

کانال های تلگرامی اعتبار خبری ندارند / مردم خبرها را تنها از مطبوعات و سایت های خبری معتبر دنبال کنند

مهدی ابوالحسنی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ورامین، ضمن انتقاد از برخی فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی مجازی گفت: فیلتر نشدن تلگرام و اینستاگرام به معنای رسمیت آنها نیست.
کانال های تلگرامی اعتبار خبری ندارند / مردم خبرها را تنها از مطبوعات و سایت های خبری معتبر دنبال کنند

ابزار رسانه