در تلگرام طوری چت کنید که هیچ ردی از شما بر جای نماند

در تلگرام طوری چت کنید که هیچ ردی از شما بر جای نماند
با استفاده از قابلیت Secret Chat به صورت محرمانه چت کنید و اطلاعت خود را حذف کنید به طوری که پیام های رد و بدل شده هم برای مخاطب قابل مشاهده نباشد.

در تلگرام طوری چت کنید که هیچ ردی از شما بر جای نماند

با استفاده از قابلیت Secret Chat به صورت محرمانه چت کنید و اطلاعت خود را حذف کنید به طوری که پیام های رد و بدل شده هم برای مخاطب قابل مشاهده نباشد.
در تلگرام طوری چت کنید که هیچ ردی از شما بر جای نماند

ganool review