تبلیغات فراوان تلگرام و اینستاگرام سبب رشد چشمگیر این شبکه ها شده است/ دولت هیچ حمایتی از متخصصان داخلی در این زمینه ندارد/ ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

تبلیغات فراوان تلگرام و اینستاگرام سبب رشد چشمگیر این شبکه ها شده است/ دولت هیچ حمایتی از متخصصان داخلی در این زمینه ندارد/ ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
مدیر پروژه شبکه اجتماعی سلام گفت: دولت هیچ حمایتی از متخصصان داخلی در این زمینه ندارد و هر حمایتی که تاکنون انجام گرفته به صورت جزیره ای و یا ارتباطی بوده، از طرفی هم مردم خیلی مقید به استفاده از کانال خارجی نیستند و آن ها می خواهند تا دستگاهی باشد که نیاز را فراورده و خدمات ارائه کند.

تبلیغات فراوان تلگرام و اینستاگرام سبب رشد چشمگیر این شبکه ها شده است/ دولت هیچ حمایتی از متخصصان داخلی در این زمینه ندارد/ ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

مدیر پروژه شبکه اجتماعی سلام گفت: دولت هیچ حمایتی از متخصصان داخلی در این زمینه ندارد و هر حمایتی که تاکنون انجام گرفته به صورت جزیره ای و یا ارتباطی بوده، از طرفی هم مردم خیلی مقید به استفاده از کانال خارجی نیستند و آن ها می خواهند تا دستگاهی باشد که نیاز را فراورده و خدمات ارائه کند.
تبلیغات فراوان تلگرام و اینستاگرام سبب رشد چشمگیر این شبکه ها شده است/ دولت هیچ حمایتی از متخصصان داخلی در این زمینه ندارد/ ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

بک لینک