عباس پژمان «تالار فرهاد» را منتشر کرد

عباس پژمان «تالار فرهاد» را منتشر کرد
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها :
نویسنده در مقدمه ای بر کتاب نوشته است: «تقدیم به «همکلاسی های 56»ام- همه دوستان پزشکم که با هم درس خواندیم و من بعد از سی سال دوباره در تلگرام پیدایشان کردم. مثل پرندگان مهاجری بودند که ناگهان دیده بودی در اطرافت پیدا شده اند و بعد دیگر رفته بودند. هیچ وقت فکر نمی کردی ممکن است یک روز دوباره پیدایشان شود.
یک روز خبر آمد عده زیادی از همکلاسانم در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران دوباره همدیگر را پیدا کرده اند و می خواهند دور هم جمع شوند. اول مردد بودم در گردهمایی آن ها شرکت کنم …

عباس پژمان «تالار فرهاد» را منتشر کرد

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها :
نویسنده در مقدمه ای بر کتاب نوشته است: «تقدیم به «همکلاسی های 56»ام- همه دوستان پزشکم که با هم درس خواندیم و من بعد از سی سال دوباره در تلگرام پیدایشان کردم. مثل پرندگان مهاجری بودند که ناگهان دیده بودی در اطرافت پیدا شده اند و بعد دیگر رفته بودند. هیچ وقت فکر نمی کردی ممکن است یک روز دوباره پیدایشان شود.
یک روز خبر آمد عده زیادی از همکلاسانم در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران دوباره همدیگر را پیدا کرده اند و می خواهند دور هم جمع شوند. اول مردد بودم در گردهمایی آن ها شرکت کنم …
عباس پژمان «تالار فرهاد» را منتشر کرد

بک لینک قوی

خرم خبر