محدودیت «یورو» برداشته شد

محدودیت «یورو» برداشته شد
کانال تلگرام رئیس هیأت کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، دیروز حاوی خبر خوشی از روند لغو برخی تحریم ها بود.

محدودیت «یورو» برداشته شد

کانال تلگرام رئیس هیأت کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، دیروز حاوی خبر خوشی از روند لغو برخی تحریم ها بود.
محدودیت «یورو» برداشته شد

پرس نیوز