سرمقاله «برجام و تلگرام و دیگر هیچ!»، محمد ایمانی

سرمقاله «برجام و تلگرام و دیگر هیچ!»، محمد ایمانی
می گویند فضای مجازی به حد افراطی عرصه را بر فضای واقعی زندگی مردم تنگ کرده و موجب آسیب های متعدد شده است. اما آسیب های بزرگ تر با مقیاس های ملی آن است که جریان روشنفکری و مدیریتی دچار «مجاز زدگی» و غفلت از واقعیات و حقایق شوند. چطور؟ پاسخ این پرسش در شماره اخیر نشریه حزب اشرافی کارگزاران (صدا) است؛ آنجا که در گزارشی تیتر می زند «روحانی چگونه دوباره رئیس جمهوری می شود؟ با برجام و تلگرام». برجام و تلگرام و دیگر هیچ! وجه مشترک این دو کلمه هم قافیه یک چیز است؛ مجاز زدگی و در مجاز ماندگی. اما دست نگه داریم …

سرمقاله «برجام و تلگرام و دیگر هیچ!»، محمد ایمانی

می گویند فضای مجازی به حد افراطی عرصه را بر فضای واقعی زندگی مردم تنگ کرده و موجب آسیب های متعدد شده است. اما آسیب های بزرگ تر با مقیاس های ملی آن است که جریان روشنفکری و مدیریتی دچار «مجاز زدگی» و غفلت از واقعیات و حقایق شوند. چطور؟ پاسخ این پرسش در شماره اخیر نشریه حزب اشرافی کارگزاران (صدا) است؛ آنجا که در گزارشی تیتر می زند «روحانی چگونه دوباره رئیس جمهوری می شود؟ با برجام و تلگرام». برجام و تلگرام و دیگر هیچ! وجه مشترک این دو کلمه هم قافیه یک چیز است؛ مجاز زدگی و در مجاز ماندگی. اما دست نگه داریم …
سرمقاله «برجام و تلگرام و دیگر هیچ!»، محمد ایمانی

پایگاه خبری مبارز