۷ هزار بحث علمی و دینی برای کانالهای اجتماعی در خراسان جنوبی تولید شده است

۷ هزار بحث علمی و دینی برای کانالهای اجتماعی در خراسان جنوبی تولید شده است
امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اقدامات انجام شده خود در دوره قائم مقامی نماینده ولی فقیه در بیرجند گفت: حدود ۷ هزار بحث علمی ودینی وارد کانال های اجتماعی، تلگرام و سایتها شده است.

۷ هزار بحث علمی و دینی برای کانالهای اجتماعی در خراسان جنوبی تولید شده است

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اقدامات انجام شده خود در دوره قائم مقامی نماینده ولی فقیه در بیرجند گفت: حدود ۷ هزار بحث علمی ودینی وارد کانال های اجتماعی، تلگرام و سایتها شده است.
۷ هزار بحث علمی و دینی برای کانالهای اجتماعی در خراسان جنوبی تولید شده است

7 هزار بحث علمی و دینی برای کانال های اجتماعی در خراسان جنوبی تولید شده است

7 هزار بحث علمی و دینی برای کانال های اجتماعی در خراسان جنوبی تولید شده است
امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اقدامات انجام شده خود در دوره قائم مقامی نماینده ولی فقیه در بیرجند گفت: حدود 7 هزار بحث علمی ودینی وارد کانال های اجتماعی، تلگرام و سایت ها شده است.

7 هزار بحث علمی و دینی برای کانال های اجتماعی در خراسان جنوبی تولید شده است

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اقدامات انجام شده خود در دوره قائم مقامی نماینده ولی فقیه در بیرجند گفت: حدود 7 هزار بحث علمی ودینی وارد کانال های اجتماعی، تلگرام و سایت ها شده است.
7 هزار بحث علمی و دینی برای کانال های اجتماعی در خراسان جنوبی تولید شده است