۶۰% پهنای باند کشور، در اختیار تلگرام

۶۰% پهنای باند کشور، در اختیار تلگرام
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است.

۶۰% پهنای باند کشور، در اختیار تلگرام

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است.
۶۰% پهنای باند کشور، در اختیار تلگرام

پایگاه خبری مبارز