بازداشت زنی به اتهام فعالیت ضدنظام در تلگرام

بازداشت زنی به اتهام فعالیت ضدنظام در تلگرام
پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ مسئول روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی در استان و همچنین بازداشت یکی از عناصر وابسته به بیگانگان که در فضای مجازی فعالیت ضددینی داشت، توسط معاونت اطلاعات سپاه نینوا خبر داد.

بازداشت زنی به اتهام فعالیت ضدنظام در تلگرام

پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ مسئول روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی در استان و همچنین بازداشت یکی از عناصر وابسته به بیگانگان که در فضای مجازی فعالیت ضددینی داشت، توسط معاونت اطلاعات سپاه نینوا خبر داد.
بازداشت زنی به اتهام فعالیت ضدنظام در تلگرام

سپهر نیوز