خبری بد برای تلگرام بازان

خبری بد برای تلگرام بازان
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

خبری بد برای تلگرام بازان

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.
خبری بد برای تلگرام بازان

دانلود آهنگ جدید