اطلاعات کانال تلگرام در ۱۶ محل ثبت می شود/ دلیل کندی اینترنت

اطلاعات کانال تلگرام در ۱۶ محل ثبت می شود/ دلیل کندی اینترنت
پژوهشگر و کارشناس مسائل فضای مجازی گفت: کاربران تلگرام بدانند که اطلاعات آنها در ۱۶ محل ثبت می شود و کندی اینترنت نیز به خاطر این است که اطلاعات به آمریکا می رود و سپس به ایران برمی گردد.

اطلاعات کانال تلگرام در ۱۶ محل ثبت می شود/ دلیل کندی اینترنت

پژوهشگر و کارشناس مسائل فضای مجازی گفت: کاربران تلگرام بدانند که اطلاعات آنها در ۱۶ محل ثبت می شود و کندی اینترنت نیز به خاطر این است که اطلاعات به آمریکا می رود و سپس به ایران برمی گردد.
اطلاعات کانال تلگرام در ۱۶ محل ثبت می شود/ دلیل کندی اینترنت

car