اطلاعات کاربران ایرانی باید به داخل کشور منتقل شود

اطلاعات کاربران ایرانی باید به داخل کشور منتقل شود
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.

اطلاعات کاربران ایرانی باید به داخل کشور منتقل شود

بر اساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.
اطلاعات کاربران ایرانی باید به داخل کشور منتقل شود

car