پاسخ تلگرام به ماجرای هک شدن کاربران ایرانی

پاسخ تلگرام به ماجرای هک شدن کاربران ایرانی
تراز: ساعاتی قبل شرکت تلگرام به خبر هک شدنش در رسانه ها، واکنش نشان داد. تلگرام می گوید حساب های کاربری ایرانی ها هک نشده است.

پاسخ تلگرام به ماجرای هک شدن کاربران ایرانی

تراز: ساعاتی قبل شرکت تلگرام به خبر هک شدنش در رسانه ها، واکنش نشان داد. تلگرام می گوید حساب های کاربری ایرانی ها هک نشده است.
پاسخ تلگرام به ماجرای هک شدن کاربران ایرانی

باران دانلود