انتخابات در جهان کانال ها و هشتگ ها/مانور انتخاباتی در میدان تلگرام

نصر: در جهانی که با تکنولوژی های ارتباطی احاطه شده و بسیاری از افراد بیشترین تعامل خود با جهان اطراف شان را از طریق گوشی های تلفن هوشمند برقرار می کنند، تبلیغات انتخاباتی هم معنایی پیدا کرده است متفاوت با آنچه به صورت سنتی در فضای سیاسی شکل می گرفت.

سپهر نیوز

سپهر نیوز