انتخابات رزن از منظر تلگرام!!

انتخابات رزن از منظر تلگرام!!
آن حس شونیستی نسبت به رزن از کیلومترها بنده را در لابه لای گروه های شبکه ی ضد اجتماعی تلگرام به چندین گروه خوشنام کشاند.
 با اسم هایی که کلمات زیبایی چون،همراه شو، گپ منطقی ، دورهمی ، گفتمان و…
دیدن این اسم های زیبا برای مطلع شدن از فضای سیاسی شهرستان در آستانه انتخابات وسوسه برانگیز بود.
اسم گروه ها بالا رفتن فرهنگ سیاسی مردم شهرستان را نوید می داد.
 برایم خوشحال کننده بود.
اما هنگامی که مباحثات داغ شد و اعضا شروع به معرفی کاندیدای محترمشان پرداختند،جو یاس و ناامیدی فضا را بازهم کما فی السابق نا …

انتخابات رزن از منظر تلگرام!!

آن حس شونیستی نسبت به رزن از کیلومترها بنده را در لابه لای گروه های شبکه ی ضد اجتماعی تلگرام به چندین گروه خوشنام کشاند.
 با اسم هایی که کلمات زیبایی چون،همراه شو، گپ منطقی ، دورهمی ، گفتمان و…
دیدن این اسم های زیبا برای مطلع شدن از فضای سیاسی شهرستان در آستانه انتخابات وسوسه برانگیز بود.
اسم گروه ها بالا رفتن فرهنگ سیاسی مردم شهرستان را نوید می داد.
 برایم خوشحال کننده بود.
اما هنگامی که مباحثات داغ شد و اعضا شروع به معرفی کاندیدای محترمشان پرداختند،جو یاس و ناامیدی فضا را بازهم کما فی السابق نا …
انتخابات رزن از منظر تلگرام!!

خرید بک لینک

اسکای نیوز