اقتصاد تلگرامی، تلگرام اقتصادی

اقتصاد تلگرامی، تلگرام اقتصادی
1- نوشتن در مورد اقتصاد ایران این روزها از همیشه آسان تر شده. به لطف پدیده تلگرام و کانال های بی پایان و صد البته تخصصی اش که حکم کلاس های تخصصی دانشگاهی را پیدا کرده اند، حالا شاهد مردمانی هستیم که پدیده های تخصصی را عامیانه تر از هر زمانه ای نقد می کنند. مردمانی که تلگرام تبدیل شده به همه حجت شان برای اثبات یا نفی چیزی. هر چه می گویند از تلگرام است و هر چه می خوانند از تلگرام است و هر چه می خواهند از تلگرام است و هر چه می جویند در تلگرام است. مدینه فاضله ای که قرار است خودمان با دست های خودمان رقم …

اقتصاد تلگرامی، تلگرام اقتصادی

1- نوشتن در مورد اقتصاد ایران این روزها از همیشه آسان تر شده. به لطف پدیده تلگرام و کانال های بی پایان و صد البته تخصصی اش که حکم کلاس های تخصصی دانشگاهی را پیدا کرده اند، حالا شاهد مردمانی هستیم که پدیده های تخصصی را عامیانه تر از هر زمانه ای نقد می کنند. مردمانی که تلگرام تبدیل شده به همه حجت شان برای اثبات یا نفی چیزی. هر چه می گویند از تلگرام است و هر چه می خوانند از تلگرام است و هر چه می خواهند از تلگرام است و هر چه می جویند در تلگرام است. مدینه فاضله ای که قرار است خودمان با دست های خودمان رقم …
اقتصاد تلگرامی، تلگرام اقتصادی

خرید رنک گوگل

ترانه