مردم باید رفع مشکلات اقتصادی را لمس کنند

مردم باید رفع مشکلات اقتصادی را لمس کنند
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به لزوم نظارت بر فضای مجازی گفت: متاسفانه مباحث ضد دینی و ضد تشیع در فضای مجازی وجود دارد و دستی در تلگرام قصد دارد به مقابله با دین و اسلام بپردازد.

مردم باید رفع مشکلات اقتصادی را لمس کنند

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به لزوم نظارت بر فضای مجازی گفت: متاسفانه مباحث ضد دینی و ضد تشیع در فضای مجازی وجود دارد و دستی در تلگرام قصد دارد به مقابله با دین و اسلام بپردازد.
مردم باید رفع مشکلات اقتصادی را لمس کنند

ماشین های جدید