تلگرام با “اف بی آی” همکاری می کند

تلگرام با “اف بی آی” همکاری می کند
پایگاه خبری طبس:  کارشناسان امنیتی، امنیت تلگرام را نقض و این پیام رسان را به همدستی با اف بی آی متهم کردند.

تلگرام با “اف بی آی” همکاری می کند

پایگاه خبری طبس:  کارشناسان امنیتی، امنیت تلگرام را نقض و این پیام رسان را به همدستی با اف بی آی متهم کردند.
تلگرام با “اف بی آی” همکاری می کند

اتوبیوگرافی