درخواست شوم و افیونی یک مرد از همسر سابقش

درخواست شوم و افیونی یک مرد از همسر سابقش
مجرم سابقه دار مدتی پس از جدایی از همسرش او را تهدید کرد که اگر در قاچاق مواد مخدر با او همکاری نکند، عکس های خصوصی اش را در تلگرام منتشر خواهد کرد.
چند روز پیش زنی نزد مأموران پلیس فتای خراسان رضوی رفت و مدعی شد که شوهر سابقش با تهدید از او می خواهد که در قاچاق مواد مخدر با او همکاری کند. این زن گفت: چند سال پیش با مردی آشنا شدم که خودش را مأمور و فردی بانفود در دولت معرفی می کرد. ظاهر آراسته و رفتار او باعث شد که حرفش را باور کنم و به همین دلیل وقتی پیشنهاد ازدواج داد قبول کردم. رفتار این مرد در …

درخواست شوم و افیونی یک مرد از همسر سابقش

مجرم سابقه دار مدتی پس از جدایی از همسرش او را تهدید کرد که اگر در قاچاق مواد مخدر با او همکاری نکند، عکس های خصوصی اش را در تلگرام منتشر خواهد کرد.
چند روز پیش زنی نزد مأموران پلیس فتای خراسان رضوی رفت و مدعی شد که شوهر سابقش با تهدید از او می خواهد که در قاچاق مواد مخدر با او همکاری کند. این زن گفت: چند سال پیش با مردی آشنا شدم که خودش را مأمور و فردی بانفود در دولت معرفی می کرد. ظاهر آراسته و رفتار او باعث شد که حرفش را باور کنم و به همین دلیل وقتی پیشنهاد ازدواج داد قبول کردم. رفتار این مرد در …
درخواست شوم و افیونی یک مرد از همسر سابقش

فروش بک لینک قوی

مد روز