فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل دوباره فعال شدند/ لزوم برخورد فوری با دارندگان اطلاعات

فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل دوباره فعال شدند/ لزوم برخورد فوری با دارندگان اطلاعات
تنها یک روز پس از مسدود سازی ربات تلگرامی ارائه مشخصات مشترکان ایرانسل، جست وجویی ساده در تلگرام از فعال شدن دوباره سوء استفاده کنندگان خبر می دهد.

فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل دوباره فعال شدند/ لزوم برخورد فوری با دارندگان اطلاعات

تنها یک روز پس از مسدود سازی ربات تلگرامی ارائه مشخصات مشترکان ایرانسل، جست وجویی ساده در تلگرام از فعال شدن دوباره سوء استفاده کنندگان خبر می دهد.
فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل دوباره فعال شدند/ لزوم برخورد فوری با دارندگان اطلاعات

car