حسین سلیمی: خبرنگاری شبیه فعالیت در تلگرام شده است

حسین سلیمی: خبرنگاری شبیه فعالیت در تلگرام شده است
مازندمجلس: یک خبرنگار معتقد است با وجود جایگاه و وظیفه والای فعالان رسانه، متأسفانه این قشر از جامعه و به ویژه خبرنگاران آنچنان با مشکلات مالی دست به گریبان هستند که گویی کم کم به مرگ خبرنگاری حرفه ای نزدیک می شویم.

حسین سلیمی: خبرنگاری شبیه فعالیت در تلگرام شده است

مازندمجلس: یک خبرنگار معتقد است با وجود جایگاه و وظیفه والای فعالان رسانه، متأسفانه این قشر از جامعه و به ویژه خبرنگاران آنچنان با مشکلات مالی دست به گریبان هستند که گویی کم کم به مرگ خبرنگاری حرفه ای نزدیک می شویم.
حسین سلیمی: خبرنگاری شبیه فعالیت در تلگرام شده است