سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود/ علت افشای اطلاعات شخصی کاربران ایرانسل/ گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت غیر قانونی است

سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود/ علت افشای اطلاعات شخصی کاربران ایرانسل/ گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت غیر قانونی است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به موضوعاتی که در خصوص گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت گفته می شود، تصریح کرد: این موضوع هم اکنون غیر قانونی است.

سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود/ علت افشای اطلاعات شخصی کاربران ایرانسل/ گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت غیر قانونی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به موضوعاتی که در خصوص گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت گفته می شود، تصریح کرد: این موضوع هم اکنون غیر قانونی است.
سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود/ علت افشای اطلاعات شخصی کاربران ایرانسل/ گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت غیر قانونی است

گوشی موبایل

سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود / علت افشای اطلاعات شخصی کاربران ایرانسل / گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت غیرقانونی است

سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود / علت افشای اطلاعات شخصی کاربران ایرانسل / گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت غیرقانونی است
فناوری/
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به موضوعاتی که در خصوص گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت گفته می شود، تصریح کرد: این موضوع هم اکنون غیرقانونی است.
به گزارش آوینی نیوز ، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر در نشست خبری افتتاح مرکز NIX ترافیک داده در مشهد که در اتاق جلسات شرکت ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: مسئله حقوق های نجومی تنها به این دولت ارتباط ندارد از ادوار گذشته مدیران بانک ها، بیمه ها و سایر بخش های دیگر حقوق های …

سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود / علت افشای اطلاعات شخصی کاربران ایرانسل / گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت غیرقانونی است

فناوری/
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به موضوعاتی که در خصوص گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت گفته می شود، تصریح کرد: این موضوع هم اکنون غیرقانونی است.
به گزارش آوینی نیوز ، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر در نشست خبری افتتاح مرکز NIX ترافیک داده در مشهد که در اتاق جلسات شرکت ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: مسئله حقوق های نجومی تنها به این دولت ارتباط ندارد از ادوار گذشته مدیران بانک ها، بیمه ها و سایر بخش های دیگر حقوق های …
سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود / علت افشای اطلاعات شخصی کاربران ایرانسل / گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت غیرقانونی است

دانلود سرا