«اسب تورین» به دانشگاه شهید بهشتی می آید.

«اسب تورین» به دانشگاه شهید بهشتی می آید.
فیلم «اسب تورین» اثر بلا تار در دانشگاه شهید بهشتی پخش خواهد شد.
به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی نشست نقد و بررسی فیلم «اسب تورین» (The Turin Horse) اثر بلا تار را برگزار می کند.
در این نشست، فیلموسوف های این دانشگاه، پس از پخش فیلم، به نقد و بررسی آن خواهند پرداخت.
علاقه مندان به حضور در این نشست، دوشنبه 25 مرداد 1395، از ساعت 15 تا 18 به اتاق 214 دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما …

«اسب تورین» به دانشگاه شهید بهشتی می آید.

فیلم «اسب تورین» اثر بلا تار در دانشگاه شهید بهشتی پخش خواهد شد.
به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی نشست نقد و بررسی فیلم «اسب تورین» (The Turin Horse) اثر بلا تار را برگزار می کند.
در این نشست، فیلموسوف های این دانشگاه، پس از پخش فیلم، به نقد و بررسی آن خواهند پرداخت.
علاقه مندان به حضور در این نشست، دوشنبه 25 مرداد 1395، از ساعت 15 تا 18 به اتاق 214 دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما …
«اسب تورین» به دانشگاه شهید بهشتی می آید.

اتوبیوگرافی