آیا نیمی از کاربران تلگرام ایرانی هستند؟

آیا نیمی از کاربران تلگرام ایرانی هستند؟
سرویس پیام رسان تلگرام در ایران محبوبیت زیادی دارد. تعداد کاربران فعال تلگرام به سرعت در حال رشد است؛ شواهدی وجود دارد که این رشد در جامعه ی ایرانی با سرعت بیشتری صورت گرفته. بر اساس برخی آمارها، نزدیک به نیمی از کاربران تلگرام، ایرانی هستند. اما این گزاره تا چه حد صحیح است؟

آیا نیمی از کاربران تلگرام ایرانی هستند؟

سرویس پیام رسان تلگرام در ایران محبوبیت زیادی دارد. تعداد کاربران فعال تلگرام به سرعت در حال رشد است؛ شواهدی وجود دارد که این رشد در جامعه ی ایرانی با سرعت بیشتری صورت گرفته. بر اساس برخی آمارها، نزدیک به نیمی از کاربران تلگرام، ایرانی هستند. اما این گزاره تا چه حد صحیح است؟
آیا نیمی از کاربران تلگرام ایرانی هستند؟

فروش بک لینک

دانلود سرا