تلگرام برای آقای وزیر دردسرساز شد

تلگرام برای آقای وزیر دردسرساز شد
تکذیب ارسال کالا آمازون به ایران ، دوره گردی مفتی های وهابی برای تسلیح تروریستها ، نروم افزار آموزشی داعش برای کودکان و … ترافیک بالایی در فضای مجازی داشت.

تلگرام برای آقای وزیر دردسرساز شد

تکذیب ارسال کالا آمازون به ایران ، دوره گردی مفتی های وهابی برای تسلیح تروریستها ، نروم افزار آموزشی داعش برای کودکان و … ترافیک بالایی در فضای مجازی داشت.
تلگرام برای آقای وزیر دردسرساز شد

بازی