نسل نوی آشپزی در ایران

نسل نوی آشپزی در ایران
پیشترها وقتی نوعروسی رهسپار خانه بخت می شد کتابی آموزشی در باب آشپزی ضمیمه جهازش می کردند که کمک یار روزهای نابلدی زندگی باشد. آنها که اندکی کتاب باز بودند و کیفیت و کمیت را توأمان می طلبیدند کتاب «مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز»، نوشته نجف دریابندری، را ابتیاع می کردند. برخی دیگر از خوش سلیقگان انتخاب شان «هنر آشپزی» به قلم رزا منتظمی بود که هم تصاویر جذابی داشت و هم کاربردی بود. این روزها اما کافی است چرخی در کانال های آشپزی تلگرام یا صفحات چهره های آشپزی در اینستاگرام بزنید و تعداد دنبال کنندگان آنها …

نسل نوی آشپزی در ایران

پیشترها وقتی نوعروسی رهسپار خانه بخت می شد کتابی آموزشی در باب آشپزی ضمیمه جهازش می کردند که کمک یار روزهای نابلدی زندگی باشد. آنها که اندکی کتاب باز بودند و کیفیت و کمیت را توأمان می طلبیدند کتاب «مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز»، نوشته نجف دریابندری، را ابتیاع می کردند. برخی دیگر از خوش سلیقگان انتخاب شان «هنر آشپزی» به قلم رزا منتظمی بود که هم تصاویر جذابی داشت و هم کاربردی بود. این روزها اما کافی است چرخی در کانال های آشپزی تلگرام یا صفحات چهره های آشپزی در اینستاگرام بزنید و تعداد دنبال کنندگان آنها …
نسل نوی آشپزی در ایران

استخدام