آسیب لیست های جعلی به سرمایه های اجتماعی

لیست نهایی اصلاح طلبان منتشرشد! لیست اصلاح طلبان به زودی منتشرمی شود! لیست اصلاح طلبان بالاخره منتشرشد! و… . این روزها ده ها پیام دیگربا تیترهای شبیه آنچه گفته شد درفضاهای مجازی همچون تلگرام است که جا به جا می شود ومعمولا نیز با هرکدام از این تیترها لیستی با تعدادی اسامی منتشر
می شود که کمی بعد تکذیب می شود و در نهایت مشخص نمی شود که چقدر از این تکذیب ها دیده می شود و چقدر اسامی منتشر شده روی مخاطبان تاثیر می گذارد.
انتخابات ۷ اسفند رویدادی مهم در تاریخ سیاسی ایران شاید محسوب شود؛انتخاباتی پس از …

موسیقی روز

موزیک جوان