تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش ؟!

تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش ؟!
34 درصد ارتباطات اینترنتی گروه تروریستی داعش مبتنی بر تلگرام انجام می شود و امکانات امنیتی ویژه در آن باعث شده است تروریست ها براحتی بتوانند بدون مشخص شدن هویت خود، اطلاعات محرمانه را رد و بدل کنند.

تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش ؟!

34 درصد ارتباطات اینترنتی گروه تروریستی داعش مبتنی بر تلگرام انجام می شود و امکانات امنیتی ویژه در آن باعث شده است تروریست ها براحتی بتوانند بدون مشخص شدن هویت خود، اطلاعات محرمانه را رد و بدل کنند.
تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش ؟!

بک لینک رنک 4

اخبار دنیای دیجیتال