حمله ،توهین وتهمت زنی کانال تلگرام عدل هاشمی پور به منتقدان رسانه ای /به کجا چنین شتابان!

حمله ،توهین وتهمت زنی کانال تلگرام عدل هاشمی پور به منتقدان رسانه ای /به کجا چنین شتابان!
اصولا اگر قرآن به مردم می آموزد که به مجادله های دیگران گوش دهند و از میان نرم و درشت و تند و تلخ و شیرین آن، سخن نیکو و مفید را برگزینند به این معناست که می بایست تاب تحمل پذیرش سخنان درشت انتقادی را در خویش افزایش دهند. بدین ترتیب قرآن زمینه های تحمل پذیری جامعه را بالا می برد و جامعه ای از عالی ترین روابط اجتماعی ایجاد می کند.
در جامعه ای که مردم سالاری دینی براساس آموزه های اسلامی بر آن حاکم است رعایت عدل و انصاف و پرهیز از هرگونه تخریب شخصیت های سیاسی، اجتماعی و مجریان قانون و قانونگذاران به نوعی …

حمله ،توهین وتهمت زنی کانال تلگرام عدل هاشمی پور به منتقدان رسانه ای /به کجا چنین شتابان!

اصولا اگر قرآن به مردم می آموزد که به مجادله های دیگران گوش دهند و از میان نرم و درشت و تند و تلخ و شیرین آن، سخن نیکو و مفید را برگزینند به این معناست که می بایست تاب تحمل پذیرش سخنان درشت انتقادی را در خویش افزایش دهند. بدین ترتیب قرآن زمینه های تحمل پذیری جامعه را بالا می برد و جامعه ای از عالی ترین روابط اجتماعی ایجاد می کند.
در جامعه ای که مردم سالاری دینی براساس آموزه های اسلامی بر آن حاکم است رعایت عدل و انصاف و پرهیز از هرگونه تخریب شخصیت های سیاسی، اجتماعی و مجریان قانون و قانونگذاران به نوعی …
حمله ،توهین وتهمت زنی کانال تلگرام عدل هاشمی پور به منتقدان رسانه ای /به کجا چنین شتابان!

خرید بک لینک رنک 6

افق