78 درصد کاربران تلگرام ایرانی اند

78 درصد کاربران تلگرام ایرانی اند
هشدار نیوز – درصد استفاده از تلگرام از سه کشور دنیا در چهار ماهه اخیر روند رو به رشدی داشته است.
 بر اساس گزارشی که از شرکت تلگرام به دست آمده است در حال حاضر حدود 78.34 درصد کاربران این شبکه اجتماعی از ایران وارد آن شده اند.
همچنین پیش از این، روسیه با 5.02 درصد و ایتالیا به 1.5 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار داشته و دارند.
در چهار ماهه اخیر نیز از مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی و کشورهای آمریکا و عربستان سعودی ورود به تلگرام در حال افزایش است.
بررسی ها نشان می دهد که افزایش محسوس کانال های …

78 درصد کاربران تلگرام ایرانی اند

هشدار نیوز – درصد استفاده از تلگرام از سه کشور دنیا در چهار ماهه اخیر روند رو به رشدی داشته است.
 بر اساس گزارشی که از شرکت تلگرام به دست آمده است در حال حاضر حدود 78.34 درصد کاربران این شبکه اجتماعی از ایران وارد آن شده اند.
همچنین پیش از این، روسیه با 5.02 درصد و ایتالیا به 1.5 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار داشته و دارند.
در چهار ماهه اخیر نیز از مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی و کشورهای آمریکا و عربستان سعودی ورود به تلگرام در حال افزایش است.
بررسی ها نشان می دهد که افزایش محسوس کانال های …
78 درصد کاربران تلگرام ایرانی اند

عکس