15 زن، اسیر اخاذی مرد شیاد

15 زن، اسیر اخاذی مرد شیاد
علیرضارضایی- متهم به اغفال 15 زن در تلگرام در یک عملیات پیچیده سایبری دستگیر شد.
به گزارش خراسان جنوبی خانم 22 ساله ای با طرح شکایتی به پلیس فتای استان مراجعه کرد وگفت : حدود یک ماه پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با مردی آشنا شدم و از آنجایی که من در ازدواج اول خود شکست خورده بودم این مرد با حرف های عاشقانه ،خود را در دل من جا کرد و من که از تنهایی خسته شده بودم به او پناه بردم.
شاکی جوان عنوان کرد: ابتدا تمامی ارتباط ها بین من و او در شبکه اجتماعی تلگرام انجام می شد و او توانسته بود دل من را تسخیر کند …

15 زن، اسیر اخاذی مرد شیاد

علیرضارضایی- متهم به اغفال 15 زن در تلگرام در یک عملیات پیچیده سایبری دستگیر شد.
به گزارش خراسان جنوبی خانم 22 ساله ای با طرح شکایتی به پلیس فتای استان مراجعه کرد وگفت : حدود یک ماه پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با مردی آشنا شدم و از آنجایی که من در ازدواج اول خود شکست خورده بودم این مرد با حرف های عاشقانه ،خود را در دل من جا کرد و من که از تنهایی خسته شده بودم به او پناه بردم.
شاکی جوان عنوان کرد: ابتدا تمامی ارتباط ها بین من و او در شبکه اجتماعی تلگرام انجام می شد و او توانسته بود دل من را تسخیر کند …
15 زن، اسیر اخاذی مرد شیاد

سپهر نیوز