یادداشت ویژه: کاش عکس های تلگرام تو را هک می کردند آقا تختی!

زندگی تختی ، لحظات رفاقت تختی و مردمانی که پروانه وار به دورش می چرخیدند را با که می خواهی مقایسه کنی؟ با که؟ با کدام ستاره می توان اینگونه نزدیکی کرد که مردمان عصر با تختی خود؟