گریم چهره ام روزی پنج ساعت وقت می برد/تلگرام، نقشی در انتخابم نداشت

گریم چهره ام روزی پنج ساعت وقت می برد/تلگرام، نقشی در انتخابم نداشت
حجازی فر درباره حجم سنگین گریم روی صورتش ابراز کرد: گریم بسیار سخت و خسته کننده بود. ما روزی سه ساعت و نیم گریم می کردیم و روزی یک ساعت و نیم طول می کشید که آن را پاک کنیم یعنی تقریباً روزی پنج ساعت باید وقت برای گریم می گذاشتیم.

گریم چهره ام روزی پنج ساعت وقت می برد/تلگرام، نقشی در انتخابم نداشت

حجازی فر درباره حجم سنگین گریم روی صورتش ابراز کرد: گریم بسیار سخت و خسته کننده بود. ما روزی سه ساعت و نیم گریم می کردیم و روزی یک ساعت و نیم طول می کشید که آن را پاک کنیم یعنی تقریباً روزی پنج ساعت باید وقت برای گریم می گذاشتیم.
گریم چهره ام روزی پنج ساعت وقت می برد/تلگرام، نقشی در انتخابم نداشت

موسیقی