کانال تلگرامی خبرنگاران جوان پانا راه اندازی شد

کانال تلگرامی خبرنگاران جوان پانا راه اندازی شد
به همت واحد آموزش پانا و تشکیلات پاما ،کانالی د ر تلگرام به منظور ارتقای دانش روزنامه نگاری برای خبرنگاران دانش آموز راه انداری شد.

کانال تلگرامی خبرنگاران جوان پانا راه اندازی شد

به همت واحد آموزش پانا و تشکیلات پاما ،کانالی د ر تلگرام به منظور ارتقای دانش روزنامه نگاری برای خبرنگاران دانش آموز راه انداری شد.
کانال تلگرامی خبرنگاران جوان پانا راه اندازی شد

آهنگ جدید