کارگاه مادران پرچم داران مقابله با جنگ نرم در پایگاه پنج تن آل عبا حوزه نرجس خاتون ناحیه مانه و سملقان برگزار شد.

کارگاه مادران پرچم داران مقابله با جنگ نرم در پایگاه پنج تن آل عبا حوزه نرجس خاتون ناحیه مانه و سملقان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بسیج ، کارگاه مادران پرچم داران مقابله با جنگ نرم در پایگاه پنج تن برگزار شد
در این کارگاه خواهر شادکام در خصوص ابزار های گوشی موبایل از قبیل وایبر ،لاین ،تلگرام و… توضیحاتی به مادران بسیجی داده شد تا از ابزاری که در دست فرزندان شان وجود دارد اگاهی داشته باشند .

کارگاه مادران پرچم داران مقابله با جنگ نرم در پایگاه پنج تن آل عبا حوزه نرجس خاتون ناحیه مانه و سملقان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بسیج ، کارگاه مادران پرچم داران مقابله با جنگ نرم در پایگاه پنج تن برگزار شد
در این کارگاه خواهر شادکام در خصوص ابزار های گوشی موبایل از قبیل وایبر ،لاین ،تلگرام و… توضیحاتی به مادران بسیجی داده شد تا از ابزاری که در دست فرزندان شان وجود دارد اگاهی داشته باشند .
کارگاه مادران پرچم داران مقابله با جنگ نرم در پایگاه پنج تن آل عبا حوزه نرجس خاتون ناحیه مانه و سملقان برگزار شد.

استخدام