کارهای عجیب و غریب نسلی که متخصص شبکه های اجتماعی هستند

کارهای عجیب و غریب نسلی که متخصص شبکه های اجتماعی هستند
سه شنبه هفته گذشته بود که خبر میتینگ دهه هشتادی ها در مجتمع کوروش به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد. این میتینگ که ساماندهی و برنامه ریزی آن در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام توسط همین نوجوانان انجام شده بود بازخورد های متفاوتی در جامعه داشت.

کارهای عجیب و غریب نسلی که متخصص شبکه های اجتماعی هستند

سه شنبه هفته گذشته بود که خبر میتینگ دهه هشتادی ها در مجتمع کوروش به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد. این میتینگ که ساماندهی و برنامه ریزی آن در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام توسط همین نوجوانان انجام شده بود بازخورد های متفاوتی در جامعه داشت.
کارهای عجیب و غریب نسلی که متخصص شبکه های اجتماعی هستند

car