چت های واتساپ و تلگرام با وجود رمزگذاری دوطرفه هک می شوند

چت های واتساپ و تلگرام با وجود رمزگذاری دوطرفه هک می شوند
با وجود اینکه واتساپ از رمزگذاری دوطرفه برای همه ی چت هایش وعده می دهد و تلگرام نیز برای چت های خصوصی رمزگذاری دوطرفه ارائه می دهد اما واقعیت این است که پیام هایی که در این پلتفرم ها رد و بدل می شوند همچنان در معرض هک شدن هستند. دلیل آن هم این است که اپلیکیشن های پیام رسان هنوز هم مبتنی بر شبکه های تلفنی هستند که از Signalling System No.7 یا SS7 استفاده می کنند.
SS7 پروتکلی ست که برای اتصال اپراتورهای سراسر جهان استفاده می شود و صرفنظر از نوع دستگاهی که استفاده می کنید بر روی همه ی دستگاه های هوشمند …

چت های واتساپ و تلگرام با وجود رمزگذاری دوطرفه هک می شوند

با وجود اینکه واتساپ از رمزگذاری دوطرفه برای همه ی چت هایش وعده می دهد و تلگرام نیز برای چت های خصوصی رمزگذاری دوطرفه ارائه می دهد اما واقعیت این است که پیام هایی که در این پلتفرم ها رد و بدل می شوند همچنان در معرض هک شدن هستند. دلیل آن هم این است که اپلیکیشن های پیام رسان هنوز هم مبتنی بر شبکه های تلفنی هستند که از Signalling System No.7 یا SS7 استفاده می کنند.
SS7 پروتکلی ست که برای اتصال اپراتورهای سراسر جهان استفاده می شود و صرفنظر از نوع دستگاهی که استفاده می کنید بر روی همه ی دستگاه های هوشمند …
چت های واتساپ و تلگرام با وجود رمزگذاری دوطرفه هک می شوند

مرکز فیلم