پایان تلخ دوستی در تلگرام

پایان تلخ دوستی در تلگرام
مرد متاهل که با فریب دختر 15 ساله در تلگرام او را مجبور به فرار از خانه کرده بود، دستگیر شد. دختر نوجوان وقتی از ماجرای ازدواج خواستگارش باخبر شد، به خانه بازگشت.

پایان تلخ دوستی در تلگرام

مرد متاهل که با فریب دختر 15 ساله در تلگرام او را مجبور به فرار از خانه کرده بود، دستگیر شد. دختر نوجوان وقتی از ماجرای ازدواج خواستگارش باخبر شد، به خانه بازگشت.
پایان تلخ دوستی در تلگرام

استخدام آموزش و پرورش