هک تلگرام 25 هزار زن توسط یک خواهر و برادر

هک تلگرام 25 هزار زن توسط یک خواهر و برادر
نخستین بار تنها با دریافت یک کد توانست هوش و استعدادش را به رخ بکشد. هکری که توانست با این کد به اطلاعات شخصی و خصوصی تلفن همراه فرد دیگری دسترسی پیدا کند؛ بعد از آن، این کار برایش به یک تفریح و سرگرمی تبدیل شد. به بهانه های مختلف از کسانی که اصلا آنها را نمی شناخت کد می گرفت و به اطلاعات شخصی شان نفوذ می کرد. شماره تماس، عکس ها، فیلم ها و حتی پیام های خصوصی افراد را به دست می آورد. اوایل نمی دانست که با این اطلاعات باید چه کار کند، اما درنهایت فکری به ذهنش رسید؛ فکری که به یک اخاذی بزرگ و پرونده ای …

هک تلگرام 25 هزار زن توسط یک خواهر و برادر

نخستین بار تنها با دریافت یک کد توانست هوش و استعدادش را به رخ بکشد. هکری که توانست با این کد به اطلاعات شخصی و خصوصی تلفن همراه فرد دیگری دسترسی پیدا کند؛ بعد از آن، این کار برایش به یک تفریح و سرگرمی تبدیل شد. به بهانه های مختلف از کسانی که اصلا آنها را نمی شناخت کد می گرفت و به اطلاعات شخصی شان نفوذ می کرد. شماره تماس، عکس ها، فیلم ها و حتی پیام های خصوصی افراد را به دست می آورد. اوایل نمی دانست که با این اطلاعات باید چه کار کند، اما درنهایت فکری به ذهنش رسید؛ فکری که به یک اخاذی بزرگ و پرونده ای …
هک تلگرام 25 هزار زن توسط یک خواهر و برادر

ورزشی