نقشه محبوبیت شبکه های پیامرسان اجتماعی؛ واتساپ محبوب ترین

نقشه محبوبیت شبکه های پیامرسان اجتماعی؛ واتساپ محبوب ترین
تلگرام در ایران که نقش بسزایی در خبررسانی و خبرپراکنی دارد و حتی در انتخابات اخیر نیز بسیار پررنگ ظاهر شد، تا دی ماه پارسال بیش از ۲۲ میلیون عضو داشته است که ۱۵ میلیون نفر از آن ها فعال بوده اند

نقشه محبوبیت شبکه های پیامرسان اجتماعی؛ واتساپ محبوب ترین

تلگرام در ایران که نقش بسزایی در خبررسانی و خبرپراکنی دارد و حتی در انتخابات اخیر نیز بسیار پررنگ ظاهر شد، تا دی ماه پارسال بیش از ۲۲ میلیون عضو داشته است که ۱۵ میلیون نفر از آن ها فعال بوده اند
نقشه محبوبیت شبکه های پیامرسان اجتماعی؛ واتساپ محبوب ترین

دانلود سریال و آهنگ