نسل پوکمون ایرانی منقرض می شود

نسل پوکمون ایرانی منقرض می شود
امروز بازی پوکمون گو به یک پدیده جهانی تبدیل شده و خیلی از آدمها را گیر و گرفتار خودش کرده است. بعضی گفته اند اعتیاد به این بازی حتی از اعتیاد به تلگرام هم خطرناک تر است.

نسل پوکمون ایرانی منقرض می شود

امروز بازی پوکمون گو به یک پدیده جهانی تبدیل شده و خیلی از آدمها را گیر و گرفتار خودش کرده است. بعضی گفته اند اعتیاد به این بازی حتی از اعتیاد به تلگرام هم خطرناک تر است.
نسل پوکمون ایرانی منقرض می شود

روزنامه ایران