نسل “ پوکمون” ایرانی منقرض می شود

نسل “ پوکمون” ایرانی منقرض می شود
علیرضا لبش- امروز بازی پوکمون گو به یک پدیده جهانی تبدیل شده و خیلی از آدمها را گیر و گرفتار خودش کرده است. بعضی گفته اند اعتیاد به این بازی حتی از اعتیاد به تلگرام هم خطرناک تر است.
فضاهای مجازی و بازی های مجازی پیش از این بازی به خانه و صندلی فرد محدود می شد و گاهی مشاهده می شد که کاربر فضای مجازی چند سال از جایش تکان نخورده بود و مواقع ضروری از لگن استفاده می کرد اما این بازی فضای مجازی را متحول کرده و کاربر دیگر یک جا بند نمی شود و گاهی نامبرده برای شکار پوکمون از خانه خارج می شود و تاکنون به منزل …

نسل “ پوکمون” ایرانی منقرض می شود

علیرضا لبش- امروز بازی پوکمون گو به یک پدیده جهانی تبدیل شده و خیلی از آدمها را گیر و گرفتار خودش کرده است. بعضی گفته اند اعتیاد به این بازی حتی از اعتیاد به تلگرام هم خطرناک تر است.
فضاهای مجازی و بازی های مجازی پیش از این بازی به خانه و صندلی فرد محدود می شد و گاهی مشاهده می شد که کاربر فضای مجازی چند سال از جایش تکان نخورده بود و مواقع ضروری از لگن استفاده می کرد اما این بازی فضای مجازی را متحول کرده و کاربر دیگر یک جا بند نمی شود و گاهی نامبرده برای شکار پوکمون از خانه خارج می شود و تاکنون به منزل …
نسل “ پوکمون” ایرانی منقرض می شود

آخرین اخبار ورزشی