نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت
امروز 22 میلیون ایرانی از تلگرام استفاده می کنند، نرم افزاری که مدیریت و اجرای آن در دست دشمن است و در آن کانال هایی وجود دارد که رسما به پیغمبر(ص) و ائمه اطهار فحاشی می شود.

نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

امروز 22 میلیون ایرانی از تلگرام استفاده می کنند، نرم افزاری که مدیریت و اجرای آن در دست دشمن است و در آن کانال هایی وجود دارد که رسما به پیغمبر(ص) و ائمه اطهار فحاشی می شود.
نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

خرید بک لینک